KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA RODZICÓW I PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

W GŁUCHOŁAZACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.      Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów jest, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Słowackiego 1, 48-340 Głuchołazy reprezentowane przez dyrektora.

Został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych – pani Jolanta Midor, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu 77 4391832 lub e`mail psp3glucholazy@gmail.com

2.      Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a)      dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica / prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z:

·        Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów,

·        Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. RODO;

b)     dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach, wycieczkach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. RODO;

c)      wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę  w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej szkoły, Facebooku szkolnym na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO;

d)     dane osobowe osoby niebędącej rodzicem / prawnym opiekunem odbierającej dziecko ze świetlicy szkolnej na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO.

3.      Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Urząd Gminy Głuchołazy, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, firma Librus na podstawie umowy powierzenia danych i inne na wniosek np. sądu, OPS, PPP.

4.      Dane osobowe ucznia i jego rodziców / prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

5.      Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o  Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

6.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica / prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).

7.      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców lub osób odbierających dzieci ze świetlicy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia   o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 2a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów szkoły (czyli nieprzyjęcie ucznia). Podanie danych wymienionych w punktach 2b-2d wymaga pisemnej zgody a konsekwencją braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach, wycieczkach i zawodach oraz brakiem możliwości odebrania dziecka ze świetlicy przez osobę inną niż rodzice.

9.      Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

10.   Treść powyższej klauzuli informacyjnej będzie dostępna na stronie http://psp3glucholazy.pl  w bibliotece i sekretariacie szkoły.