Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
3. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
4. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne
6. Wspomaganie rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
7. Prowadzenie działalności innowacyjnej
8. Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych
9. Wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w sposób sprzyjający uczeniu się
bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.