Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/21

Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych
ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej.
*
Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
*
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom
z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
*
Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
*
Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.